Курсовик - Провали ринку: зовнішні ефекти і економічна роль держави.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Курсовик Провали ринку: зовнішні ефекти і економічна роль держави

інформація:

Тип роботи: Курсовик. Предмет: Економ. теорія. Доданий: 14.09.2015. Рік: 2015. Сторінок: 43. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти
«Південно-Уральський державний університет» (національний дослідницький університет)
Факультет економіки і управління
Кафедра економічної теорії, світової і регіональної економіки
перевірити
Провали ринку, зовнішні ефекти, економічна роль держави
КУРСОВА РОБОТА
ЮУрГУ-080100.62 2014.121-380.КР
Челябінськ 2015
АНОТАЦІЯ
Провали ринку, зовнішні ефекти, економічна роль держави. Челябінськ: ЮУрГУ, 43 с., 2 рис., Бібліографічний список 20 найменувань.
Актуальність даної теми полягає в тому, що в сучасних умовах Тема «Фіаско ринку» є актуальною, так як в умовах сучасної ринкової економіки можна часто спостерігати провали ринку, також слід додати, що в зв'язку з індустріальним виробництвом зростають зовнішні ефекти, однак державне втручання збільшує граничні витрати виробників, що нерідко стає причиною монополізації ринку.
Мета роботи є аналіз провалів ринку, зовнішніх ефектів і економічної ролі держави.
Для досягнення поставленої мети в роботі виявлені зовнішні ефекти як прояв фіаско ринку, охарактеризовано способи інтерналізації, проаналізовано практичне застосування теорії зовнішніх ефектів.
ЗМІСТ
АНОТАЦІЯ ..................................................................... ..
ВСТУП………………………………………………….………………
1 ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ЯК ПРОЯВ ФІАСКО РИНКУ ... ..
2 СПОСОБИ інтерналізації .......................................... ..
2.1 Визначення прав власності на ринку. Теорема Коуза ...... ..
2.2 Коригувальні податки і субсидії ...... ........................ ............
3 Практичне застосування теорії ЗОВНІШНІХ ЕФЕКТІВ ..................................................................... ..
ВИСНОВОК ........................................................................
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………..
ДОДАТОК ................................................. ............................................
?
ВСТУП
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що об'єднуються єдиним поняттям - ринок.
Протягом XX ст. поєднання держави і ринку брало різноманітні форми. Складність сучасної соціально-економічної системи поступово привела до органічного поєднання і тісного переплетення ринкових і державних почав.
Багато фундаментальні проблеми сучасного суспільства не можуть бути вирішені виключно ринковими механізмами і потребують державного участю. До цих проблем належить, перш за все, розвиток соціальної сфери, яка з пасивного елемента економічної системи перетворилася в один з найважливіших джерел економічного зростання. Зокрема, рівень освіти, кваліфікації робочої сили і стан наукових досліджень безпосередньо впливають на темпи і якість економічного зростання, що підтверджено спеціальними дослідженнями. Надалі роль освіти і науки в економічному розвитку буде, цілком ймовірно, зростатиме за рахунок традиційних, матеріально-речових факторів виробництва. До числа інших нематеріальних факторів, що роблять величезний вплив на стан робочої сили і продуктивність праці, на якість економічного зростання, відносяться охорона здоров'я, соціальне забезпечення і стан навколишнього середовища. Високий рівень матеріального і духовного добробуту громадян, домінування середнього класу в структурі суспільства і, отже, реалізація принципів соціального партнерства визначають довгострокові економічні перспективи країни і її соціально-політичну стабільність.
Особливим фактором об'єктивного посилення ролі держави виступає надзвичайно зросла соціально-організаційна складність сучасної економіки, яка порушує звичайні функціональні зв'язки усередині ринкової системи. Сучасна економіка в значній мірі втратила гнучкість, яка була притаманна ранньому капіталізму.
Але перебільшення ролі держави, погляд на державне регулювання як на панацею від усіх соціально-економічних проблем є неправомірними. Подібно до того, як є «провали» ринку, є і «провали» держави. Економічна ефективність - це, перш за все ринок. Всі сучасні розвинені економіки спираються на ринкові принципи. Більш того, ці принципи поступово сприймається усім іншим світом, хоча кожна країна зберігає національну специфіку. Процес сприйняття базових цінностей ринку, що забезпечували групі країн лідируюче положення в світі, буде посилюватися у міру стрімкої інтернаціоналізації не тільки економічної діяльності, а й взагалі всього життя людини. Таким чином, колишнє протиставлення держави і ринку в розвинених країнах втратило сенс: і держава, і ринок займають в соціально-економічній системі цілком певне місце виконують властиві тільки їм функції і існують у нерозривній єдності.
Ринок - це спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на децентралізованому, безособистісному механізмі цінових сигналів. До фіаско ринку призводить порушення функцій ринку. Наприклад, порушення інформаційної функції є причиною нерівномірного розподілу ресурсів, екстерналії є результатом порушення ціноутворюючої функції, а в сукупності це все призводить до збою в регулюючої функції, що переростає в неспроможність ринку.
Об'єктом дослідження є ринок.
Предметом дослідження є провали ринку, зовнішні ефекти і економічна роль держави.
Мета роботи - аналіз провалів ринку, зовнішніх ефектів і економічної ролі держави.
Завдання роботи:
- виявити зовнішні ефекти як прояв фіаско ринку;
- охарактеризувати способи інтерналізації;
- проаналізувати практичне застосування теорії зовнішніх ефектів.
В роботі використовувалися різні методи пізнання, такі як абстрактно-логічні методи (економічна модель, історичний) і графічні методи.
Теоретична база дослідження - навчальна літератури, а також матеріали наукових досліджень у вигляді монографій та публікацій в періодичних виданнях.
Структура роботи. Представлена ​​робота складається їх введення, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Перша глава присвячена вивченню зовнішніх ефектів як прояву фіаско ринку, у другому розділі проаналізовано способи інтерналізації, в третій проаналізовано практичне застосування теорії зовнішніх ефектів.
1ВНЕШНІЕ дія ЯК ПРОЯВ ФІАСКО РИНКУ
Фіаско ринку - така ринкова ситуація, при якій рівновагу на ринку не є ефективним за Парето. Оптимальність по Парето - такий стан системи, при якій значення кожного приватного показника, що характеризує систему, не може бути покращено без погіршення інших. [5, с. 143].
Спостереження і теоретизування за реальною економікою показали, що передумови, необхідні для досягнення ефективної реальності, можна легко порушить, з цієї причини сучасна економічна наука більшою мірою вивчає ситуацію, пов'язану з фіаско ринку. Причини такого великого інтересу до даної теми наступні:
- це найбільш часто зустрічається ситуація в реальному світі (на противагу сучасній конкуренції, наприклад)
- це більш складна для вивчення ситуація, тому більш цікава.
Фіаско ринку - це ситуація, яка регулювання «невидимої руки» не може вирішитися (наприклад, забруднення навколишнього середовища). Провали зазвичай мають на увазі державне регулювання економіки, з метою усунення негативних наслідків від чистого ринкового механізму.
Втім, деякі економісти вважають, що фіаско ринку насправді не існує і проблема вирішується за допомогою чіткої фіксації прав власності на ресурси.
У неокласичної теорії виділяється п'ять основних причин провалів ринку, тобто ситуації, при якій ринок виявляється не в змозі координувати процеси економічного вибору так, щоб забезпечити ефективне використання ресурсів:
- монопольна влада
- невизначеність і ризик
- суспільні блага
- неповнота і асиметрія інформації
- зовнішні ефекти
Монополізація економіки має такі негативні наслідки, як: виникнення дефіциту благ, завищення цін, нездатність середніх витрат досягти мінімуму, поява «мертвого збитку». Виключно за допомогою ринкових методів неможливо вирішити проблему монополізації. І саме боротьба з монополізацією, захист конкуренції є завданнями держави. Слід зазначити, що в економічно розвинених країнах розроблено антимонопольне законодавство, яке обмежує здатність недобросовісного суперництва [5, с. 147].
Так само економістом відомо таке явище, як несприятливий відбір. Приватні компанії мають право відмовитися від страхування окремих видів ризику в зв'язку з асиметричністю інформації (наприклад, ті, хто хочуть застрахувати своє здоров'я, володіють більшою інформацією, ніж ті, хто надає послуги страхування).
Держава, контролюючи якість товарів і послуг, поширюючи необхідні відомості споживачам, а також перешкоджаючи поширення оманливої ​​реклами тощо, може частковість усувати асиметричність інформації та невизначеність. Крім того, має велике значення законодавство в сфері захисту прав споживача (приймаються санкції проти продажу неякісної продукції, надання неправдивої інформації про діяльність фірми і т.п.). Держава, надаючи споживачам певну інформацію про якість товарів, про ступінь ризиків в сферах інвестування та страхування і т.д., створює суспільне благо, або іншими словами інформацію, якої можуть безкоштовно користуватися всі економічні суб'єкти.
Громадські блага також є джерелом фіаско ринку. Всі товари і послуги мають два загальних властивості: властивість виключення (особа, яка здійснює пропозицію, може вирішувати, кому пропонувати свій товар, а кому ні) і властивість суперництва (використання одиниці товару однією особою обмежує можливість використання цього ж товару іншими особами). Однак є і товари, які не володіють ні тим, ні іншим властивістю. Такі товари називаються суспільними благами.
Громадські блага не можна надати лише одній особі (послуги поліції), але будучи надані одній особі, вони можуть бути надані іншим особам без особливих витрат (національна оборона, послуги поліції, космічна програма, догляд за міськими вулицями і т.д.).
У приватних фірм виникають великі труднощі при продажу продуктів, які, вже представлені для надання в розпорядження одного клієнта, стають доступними для інших без додаткових витрат. Уявімо ситуацію, коли хтось вирішив встановити приватну систему протиракетної оборони на будинок, в якому він живе, але ж тоді вже немає сенсу іншим сусідам встановлювати таку ж протиракетну оборону, так як вони вже забезпечені захистом.
В результаті ці самі сусіди стають «безквитковими пасажирами», а той, хто вирішив встановити оборону, буде змушений виплатити набагато більшу частку, в іншому випадки вся система оборони потерпить банкрутство.
Проблема «безквиткових пасажирів», яка зазвичай виникає у випадках з суспільними благами, означає, що тільки уряд може надавати ці блага, інакше вони можуть і зовсім бути не представлені.
Така ж причина провалу ринку, як екстерналії, буде розглянута більш докладно в наступному параграфі.
2 СПОСОБИ інтерналізації
2.1 Визначення прав власності на ринку. Теорема Коуза ..
?
ВИСНОВОК
Ринок, по суті своїй - анархія вищого порядку, тобто саморегулююча анархія. Керуючою системою ринкового механізму є вільна конкуренція. Але в деяких випадках сил однієї конкуренції недостатньо для синхронізації всіх ринкових процесів. Виникає дисбаланс розхитує саморегулюючий механізм (прикладом може служити "Велика депресія" 30-х років), і якщо не усунути причини збою, ринок зазнає краху, або, висловлюючись економічними термінами, фіаско.
Фіаско ринку - це ситуація, яка регулювання «невидимої руки» не може вирішитися (наприклад, забруднення навколишнього середовища). Провали зазвичай мають на увазі державне регулювання економіки, з метою усунення негативних наслідків від чистого ринкового механізму.
Способи обліку державою екстерналій відносяться до непрямих інструментів державного впливу на економіку. Однак у зв'язку з високими трансакційні витрати, характерними для екологічних проблем, прямі способи впливу на економічних суб'єктів відіграють на практиці провідну роль в системі застосовуваних державою інструментів. Наявність перерахованих вище граничних зовнішніх витрат (вигод) підтверджує можливість альтернативного використання ресурсів і благ. Так чистий атмосферне повітря може споживатися населенням, а може забруднюватися промисловими підприємствами. Суть цих процесів криється у відсутності законодавчо встановлених прав власності на деякі ресурси, що дозволяє учасникам економічних відносин використовувати їх безкоштовно. При встановленні прав власності ресурс отримує вартісну оцінку і використовується вже в якості зовнішнього фактора виробництва, що веде до зростання граничних приватних витрат виробництва до рівня граничних суспільних. Але за умови законодавчого встановлення права власності на ресурси і якщо є можливість вільного обміну ними, то виробники і одержувачі зовнішніх ефектів можуть на компенсаційній основі домовитися про такий розподіл цих прав, яке забезпечило б рівність їх витрат і вигод.
Звідси випливає, що знижені податки повинні застосовуватися для ресурсозберігаючих і маловідходних технологій. Техногенні та природоемкого виробництва і технології повинні обкладатися підвищеними податками. Підвищені податки повинні використовуватися при оподаткуванні екологічно небезпечної продукції - озоноруйнуючих препаратів, етилованого бензину, пестицидів, енергоємної техніки та ін.
Список використаних джерел
1. Герасименко В.В. Економіка громадського сектора- Російський економічний журнал - 2013, №9-10.
2. Гульмутдінов Р.З. Мікроекономіка. - Уфа, К.: УІКіП, 2010.-240 с.
3. Дьомін В.М. Основи сучасної економіки - М .: Фінанси і статистика, 2009 г. - С. 140-145
4. Мікроекономіка / О.О Замків - М.: МГУ, 2011-201с.
5. Економіка.Самуельсон П.-м.: НПО Алгон, ВНИИС, 2012.
6. Левіна Е.А. Мікроекономіка: завдання і рішення. 3-е изд. - М .: ГУ ВШЕ, 2011. - 491 с.
7. Мікроекономіка. Теорія і російська практика. 8-е изд., Стер. // Під ред. Грязнова А.Г., Юданова А.Ю. - М .: КноРус, 2010. - 624 с.
8. Мікроекономіка: Теорія і російська практика [Текст]: навч. Посібник для вузів з екон. спеціальностями / А.Г. Грязнова, А.Ю. Юданов, О.В. Карамова і ін: Фінанс. Акад. При Уряді Рос. Федерації, М .: КноРус, 2009. - 655 с.
9. Менк'ю Н. Принципи економікс: Підручник для вузів. - 2-е міжнародне вид. - М., 2009. - 344 с.
10. Новікова І.В. Мікроекономіка. Підручник для вузів - М .: ТетраСистемс, 2010. - 448 с.
11. Нурієв Р.М. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - 2-е вид., Зм. - М .: Норма, 2009. - 576 с.
12. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Економікс: Принципи, проблеми і політика. У 2-х томах. Пер. з англійської. Т. 2.- М .: Инфра-М, 2008. - 544 с.
13. Політична економія (економічна теорія) / За редакцією В.Д. Руднєва - Видавництво: Дашков і Ко, 2009 г. - 856 с.
14. Основи економічної теорії. Курс лекцій / За ред. Смирнова В.Т., Бондарева В.Ф., Романчіна В.І. та ін. - Навчальний посібник. Орел: ОрелГТУ 2009 - С. 115-123.
15. Сучасна економіка. Під ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2001. - с.234 - С. 115-120.
16. Тарануха, Ю.В. Мікроекономіка: підручник / Ю.В. Тарануха; під заг. ред. проф. А.В. Сидоровича. - М .: «Справа і Сервіс», 2009. - 640 с.
17. Економіка: підручник для вузів, що навчаються за напрямом підгот. «Економіка» / І.В. Липсиц. -: Омега-Л, 2011. - 607 с.
18. Економічна теорія: Підручник / За редакцією В.Д. Камаева, Е.Н. Лобачовою - М .: Юрайт, 2009. - 557 с.
19.. Економічна теорія. Мікроекономіка / За редакцією Г.П. Журавльова - Видавництво: Дашков і Ко, 2011 р - 936 с.
20.. Економічна теорія. Економіка / За редакцією А.В. Соболєва та М.М. Солових. - Видавництво: Дашков і Ко, 2009 г. - 552 с.
ДОДАТОК 1
коригувальний податок
Малюнок 1 Коригуючий податок


Дивитися схожі роботи
* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.